ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cửa soát vé, rẽ trái và đi về phía cửa ra phía bắc.

1-2

Cửa ra phía bắc ga Hiratsuka, lên xe buýt "Đi về hướng cửa ra phía nam ga Hon-Atsugi" tại trạm số 6.

1-3

Sau khi xuống tại trạm "Twin City Okami", đi bộ là đến ngay THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA.

ACCESS GUIDE ②

2-1

Ra khỏi cửa soát vé, rẽ phải và đi về phía cửa ra phía nam.

2-2

Lên xe buýt "Đi về hướng cửa phía bắc ga Hiratsuka" tại trạm số 13 ở cửa ra phía nam ga Hon-Atsugi.

2-3

Sau khi xuống tại trạm "Twin City Okami", đi bộ là đến ngay THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA.