ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cửa soát vé rẽ phải rồi đi thẳng đường đi bộ

1-2

Đến chỗ phía trước đường đi bộ cắt ngang thì rẽ trái

1-3

Bến xe buýt tuyến cố định

Get Direction