ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Đi ra khỏi cổng saoát vé, đi về phía tay phải theo mũi tên

1-2

Lên tháng cuốn cửa vào AEON Laketown

1-3

Đi thẳng theo lối đi

1-4

Rẽ phải ở tầng 2 trước cửa hàng NEWCOM

1-5

Qua cầu bên trái của cửa hàng Muji, rồi đi thẳng