ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cửa soát vé và rẽ phải

1-2

Đi lên cầu thang

1-3

Đi lên cầu thang và rẽ phải

1-4

Đi thẳng

1-5

Đi thẳng

1-6

Rẽ trái

1-7

Đi thẳng

1-8

đi vào lối vào

1-9

đi lên thang cuốn