ACCESS INFOMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

Bên trái sau khi đi ra khỏi cửa soát vé

1-2

Đi xuống cầu thang ở lối ra 3

1-3

3 phút đi bộ thẳng từ đường đi bộ

Get Direction